Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Driekeerh B.V. gevestigd te Winterswijk en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09107157
Definities
In deze Algemene Voorwaarden (”AV“) wordt verstaan onder: Driekeerh B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09107157 (Driekeerh): de in deze AV bedoelde leverancier, dan wel een aan haar gelieerde onderneming;
2. Diensten: alle dienstverlening die het onderwerp is van een Overeenkomst waaronder begrepen maar niet beperkt tot het verkopen en verhuren van alfanumerieke telefoonnummers, telefoonoplossingen en reclame mogelijkheden;
3. Klant/Partner: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf met wie Allfree onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst, dan wel aan wie Driekeerh Diensten ter beschikking stelt;
4. Overeenkomst: iedere overeenkomst, langs welke weg ook tot stand gekomen, tussen Driekeerh en Klant/Partner, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-) handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering van die Overeenkomst;
5. Opdracht: iedere opdracht van Klant/Partner aan Driekeerh
Toepasselijkheid
1. Deze AV is van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten alsmede op de na aanbieding totstandgekomen Overeenkomsten en/of rechtshandelingen van Driekeerh ter zake Diensten en/of adviezen aan of voor Klant/Partner ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die Overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die Overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.
2. Een kengetaldistrict en/of postcodereeks, aangewezen bij Overeenkomst, komen overeen met de districten en postcodereeksen zoals deze van overheidswege zijn vastgesteld. Bij wijziging van de kengetaldistricten en/of postcodereeksen kan de Overeenkomst door Driekeerh worden ontbonden. Er ontstaat dan voor de Klant/Partner evenwel een optierecht ten aanzien van het gebied dat zoveel mogelijk overeenkomt met het kengetaldistrict en/of postcodereeks(en) zoals deze bestond(en) ten tijde van de opzegging van de Overeenkomst.
3. Afwijkingen op deze AV zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk, na wederzijdse bevestiging, zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden alsdan uitsluitend voor de Overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.
4. De (elektronische) administratie van Driekeerh geldt, behoudens schriftelijk tegenbewijs, als bewijs van de door Klant/Partner verstrekte Opdrachten / de Overeenkomst. Indien de AV eenmaal van toepassing is, is zij ook zonder nadere van toepassing verklaring, van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk alsdan uitgesloten, en op alle buitencontractuele relaties tussen partijen.
Indien deze AV te zijner tijd wordt aangepast, maar hun zakelijke inhoud over het geheel genomen niet wijzigt, dan zijn de nieuwe gewijzigde voorwaarden alsdan in plaats van de onderhavige voorwaarden van toepassing. De wijzigingen treden in werking een (1) maand na de mededeling of op een latere datum die in deze mededeling is vermeld. De voorgenoemde mededeling kan via de website van Driekeerh of e-mail (nieuwsbrief) geschieden.
5. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van Klant/Partner wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
6. Indien enige bepaling van deze AV nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze AV volledig van kracht blijven en zullen Driekeerh en Klant/Partner in plaats daarvan bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. Partijen zullen voor zover gewenst overleggen over de precieze bewoordingen van deze nieuwe bepalingen.
7. Klant/Partner geeft Driekeerh bij voorbaat toestemming de Overeenkomst over te dragen aan een aan haar gelieerde maatschappij of andere derde. De bedingen in deze AV aangaande verplichtingen en aansprakelijkheid van Driekeerh worden mede gemaakt voor derden, welke door of voor Driekeerh in de relatie met Klant/Partner worden ingezet. Deze derden kunnen ter afwering van hun aansprakelijkheid een direct beroep op deze AV doen tegenover Klant/Partner. Beperkingen van aansprakelijkheid welke gerelateerd zijn aan bedragen gelden voor de totale aansprakelijkheid van Driekeerh en van de door haar ingeschakelde derden tezamen, en cumuleren niet per aangesproken partij.
8. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Driekeerh.
Offertes
1. Al onze offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële Klant/Partner om een Overeenkomst aan te gaan. Zij binden Driekeerh derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald.
2. Van de door Driekeerh gedane offertes maken deel uit- met name ook wat betreft het in het vorige lid bepaalde -: ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben.
Diensten
1. Driekeerh stelt aan de Klant/Partner de functionaliteit(en) van de Diensten ter beschikking, een en ander zoals beschreven in de ter hand gestelde productinformatie. De toekenning van de benodigde functionaliteit(en) is eerst bindend, nadat de Overeenkomst definitief tot stand is gekomen.
2. De Diensten van Driekeerh bestaan uit bouw, verkoop en verhuur van naam- en netnummers, telefoon oplossingen, callcenterdiensten, onderhoudsdiensten, reclamemogelijkheden, reclame producten in de ruimste zin des woords en websites die bij Overeenkomst gezamenlijk dan wel separaat kunnen worden aangeboden.
3. De Diensten kunnen worden aangeboden per kengetaldistrict en/of postcodereeks(en).
4. De reclame mogelijkheden zouden ondermeer kunnen bestaan uit een of advertentie(s) in algemeen beschikbare (telefoon)gidsen, vermelding(en) in kranten, (huis-aan-huis) bladen, vermelding(en) op het internet in de breedste zin des woords (en) op radio/ televisie.
5. Driekeerh behoudt zich als gevolg van overmacht, wijzigende marktverhoudingen of voortschrijdend inzicht, het recht voor om binnen de met
Klant/Partner gesloten Overeenkomst wijzigingen door te voeren in de overeengekomen verplichtingen.
6. De Klant/Partner heeft geen recht op vergoeding van schade, welke direct of indirect veroorzaakt is door de wijziging van de Diensten.
8. Driekeerh behoudt zich het recht voor de Diensten tijdelijk te beperken of op te schorten indien daartoe genoodzaakt door (capaciteit) problemen in het netwerk en/of een faciliteit van de netwerkaanbieder.
Prijzen en tarieven
1. De tarieven van Driekeerh, bij overeenkomst vastgelegd, zijn exclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten.
2. Het tarief voor het ter beschikking stellen van een servicenummer per kengetaldistrict en/of postcodereeks wordt per kengetaldistrict/postcodereeks bepaald.
3. Bij eventueel wegvallen van een of meer van de Diensten zal Klant/Partner nog steeds zijn gebonden aan de overige onderdelen van de Overeenkomst.
4. Alle prijzen op de website, brochures, prijslijst(en) en/of overige communicatiemiddelen van Driekeerh zijn onder voorbehoud van programmeer- rekenen typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Ontbinding
1. Naast de in het Burgerlijk Wetboek gegeven gronden voor ontbinding, heeft Driekeerh het recht tot 30 (dertig)dagen na dagtekening van de Overeenkomst en tot het moment van terbeschikkingstelling van het servicenummer van Driekeerh aan de Klant/Partner de Overeenkomst te ontbinden. Driekeerh zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
2. Driekeerh is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden wanneer blijkt dat de Klant/Partner een andere hoedanigheid heeft, anders gecertificeerd is of een andere kwaliteit service of dienstverlening biedt, dan Driekeerh bij het sluiten van deze Overeenkomst heeft mogen begrijpen. Wijzigingen betreffende deze aspecten gedurende de looptijd van deze Overeenkomst geven Driekeerh eveneens het recht de Overeenkomst te ontbinden, of de inhoud van de Overeenkomst aan te passen, wanneer de aard van deze wijziging ontbinding of aanpassing van de Overeenkomst rechtvaardigt.
3. Artikel 6:271 BW is ten aanzien van Klant/Partner uitgesloten.
Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
1. Alle afleveringen door Driekeerh aan Klant/Partner geschieden onder voorbehoud van eigendom en pandrecht als hieronder.
2. Alle het aan Klant/Partner geleverde blijft eigendom van Driekeerh, totdat Klant/Partner voldaan heeft: alle tegenprestaties voor de krachtens Overeenkomst verrichte en nog te verrichten (af)leveringen, alsmede alle schadevergoeding (rente en kosten daaronder begrepen) wegens niet nakoming van dergelijke overeenkomsten tot het leveren. De in dit lid bedoelde geleverde goederen mogen door Klant/Partner niet worden vervreemd, verpand of op enig andere wijze door Klant/Partner worden bezwaard zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Driekeerh.
3. Driekeerh is te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de Klant/Partner (of derden) bevinden, maar tot de eigendommen van Driekeerh toebehoren, onder Driekeerh te nemen.
Overmacht
1. Indien Driekeerh door niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Klant/Partner kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
2. Indien de overmachttoestand 30 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst zoals overeengekomen schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.
Storingen, onderhoud en backup
1. Driekeerh heeft het recht de Diensten van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Als een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Driekeerh Klant/Partner daarvan voor de wijziging op de hoogte stellen via de website of per e-mail (nieuwsbrief). Omdat de Diensten aan meerdere klanten en partners wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor Klant/Partner van een bepaalde aanpassing af te zien. Driekeerh is niet gehouden tot enige vergoeding van schade bij het aanpassen van de Diensten.
2. Driekeerh heeft het recht om onderdelen van de Diensten niet langer van updates te voorzien dan wel te onderhouden.
Geheimhouding
1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
2. Driekeerh zal geen kennis nemen van data die Klant/Partner opslaat en/of verspreidt via de systemen van Driekeerh, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst.
Nadere verplichtingen/bepalingen
1. Driekeerh staat niet in voor de geschiktheid van het gebruik van de Diensten en goederen door Klant/Partner, behoudens voor zover dit uitdrukkelijk in de Overeenkomst nader is afgesproken.
2. De Klant/Partner is gehouden alle relevante feiten ten aanzien van wijzigingen in de bedrijfsvoering, dienstverlening of producten binnen 14 (veertien) dagen schriftelijk te doen weten aan Driekeerh.
3. Het is Klant/Partner niet toegestaan enige recht of verplichting uit de Overeenkomst aan een gelieerde maatschappij en/of een andere derden over te dragen, tenzij met voorafgaande schriftelijk toestemming van Driekeerh.
4. Driekeerh is gerechtigd informatie van de Klant/Partner te verstrekken aan derden tenzij de Klant/Partner uitdrukkelijk een voorbehoud heeft gemaakt.
Rechterlijke competentie en toepasselijk recht
1. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze AV zullen, voor zover niet anders door de wet voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter.
2. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Driekeerh en Klant/Partners is Nederlands recht van toepassing.