Disclaimer

Disclaimer
Voor alle duidelijkheid wijst www.bienivitesse.com (BIV) ten aanzien van deze webpagina op het volgende:
1. BIV draagt zorg voor het regelmatig actualiseren van deze webpagina. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
2. Aan de verschafte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 3. BIV is niet aansprakelijk voor ontstane of toekomstige schade die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze webpagina.
4. BIV is niet verantwoordelijk voor ontstane of toekomstige schade die in enig opzicht verband houdt met het niet kunnen gebruiken deze webpagina.
5. BIV heeft te allen tijde het recht deze webpagina naar eigen inzicht te wijzigen of verwijderen, met of zonder voorafgaande toestemming. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op deze webpagina aangeboden informatie, alsook deze disclaimer, is gewijzigd.
6. BIV is niet verantwoordelijk voor aan deze webpagina gekoppelde bestanden of webpagina's van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
7. BIV is niet aansprakelijk voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, privacy regelgeving, publicatie en/of communicatie door ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van deze webpagina.
8. Op deze webpagina en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in relatie tot deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland